Bulgarian version of the continuation of the story of Juan, written by Magdalena Angelova /4th grade/ in English, Spanish and Bulgarian language

20191011_140849 - Copy

Good deed

There was a man, who has a son and a cow. The cow was very beautiful and the son was a little bit silly. The father sent him to sell the cow because they need some money. The name of the son was Huan. He was sorry because he likes the cow very much, but he hasn’t got a choice. When they were in the mountain, the thieves appeared and stole the cow. Huan went after them. He saw that they entered a cave. He stayed behind the bush and waited for the thieves. Half an hour later they went out of the cave and Huan heard that they were going to rob somebody else.

When the thieves went away, Huan went in the cave even though he was afraid. It was very dark and Huan couldn’t see anything. The youth kept going for a long time and he decided to have a rest, but he fell asleep. When he woke up, he realized he is in some kind of a room. But there weren’t any windows, door, furniture. There was a little hole. The boy tried to go to the hole, but he could not pass because his leg was tied up to a stake.

Huan thought the thieves were the ones that did it and eventually he was right. He became sad and sat on the ground. He saw a notе: „If you want to stay alive, you must be our servant to the end of your life. Otherwise – BOOOM!“

The boy was frightened and decided it’s better to be a servant than get himself killed. He knew that it would hurt his father a lot (who was wondering where his son is).

At one moment one of the thieves came in the room (maybe the leader) and asked the youth what had he decided. Huan answered and the thief told him to go to the kitchen to prepare some dinner.

A few months later Huan became very sad for his father and his home. He decided to get away. So, he waited until all the people in the cave fell asleep. He went around the cave and found a room full of money and jewellery. He succeeded to put all the things outside. Without making a noise, he took his cow, the jewellery and went back home. His father was so excited that he did not notice the money and jewellery.

Later Huan told him everything about the thieves, the cave, the money, the jewellery. The man was really surprised.

Next day the father and the son went to the town and gave all the things to the City Hall. After a couple of days, a letter and a few bags arrived at their home. The family received a part of the treasure because of the good deed. The boy and his father were surprised.

The family started to live calmly and happily.

Buena Acción

Había un hombre que tiene un hijo y una vaca. La vaca era muy hermosa y el hijo era un poco tonto. El padre lo envió a vender la vaca porque necesitan algo de dinero. El nombre del hijo era Huan. Lo lamentó porque le gusta mucho la vaca, pero no tiene otra opción. Cuando estaban en la montaña aparecieron los ladrones y robaron la vaca. Huan fue tras ellos. Vio que entraron en una cueva. Se quedó detrás del arbusto y esperó a los ladrones. Media hora después salieron de la cueva y Huan escuchó que iban a robar a alguien más.

Cuando los ladrones se fueron, Huan entró en la cueva a pesar de que tenía miedo. Estaba muy oscuro y Huan no podía ver nada. El joven continuó durante mucho tiempo y decidió descansar, pero se quedó dormido. Cuando despertó se dio cuenta de que estaba en una especie de habitación. Pero no había ventanas, puertas, muebles. Había un pequeño agujero. El niño intentó ir al hoyo, pero no pudo pasar porque tenía la pierna atada a una estaca.

Huan pensó que los ladrones fueron los que lo hicieron y finalmente tuvo razón. Se puso triste y se sentó en el suelo. Él vio una nota: „Si quieres seguir con vida, debes ser nuestro servidor hasta el final de tu vida. De lo contrario, ¡BOOOM!

El niño estaba asustado y decidió que era mejor ser un sirviente que hacerse matar. Sabía que lastimaría mucho a su padre (que se preguntaba dónde está su hijo).

En un momento, uno de los ladrones entró en la habitación (puede ser el líder) y le preguntó al joven qué había decidido. Huan respondió y el ladrón le dijo que fuera a la cocina a preparar la cena.

Unos meses después, Huan se puso muy triste por su padre y su hogar. Decidió alejarse. Entonces, esperó hasta que todas las personas en la cueva se durmieran. Dio la vuelta a la cueva y encontró una habitación llena de dinero y joyas. Logró poner todas las cosas afuera. Sin hacer ruido, tomó su vaca, las joyas y regresó a casa. Su padre estaba tan emocionado que no se dio cuenta del dinero y las joyas.

Más tarde, Huan le contó todo sobre los ladrones, la cueva, el dinero, las joyas. El hombre estaba realmente sorprendido.

Al día siguiente, el padre y el hijo fueron al pueblo y entregaron todas las cosas al Ayuntamiento. Después de un par de días llegaron a su casa una carta y algunas bolsas. La familia recibió una parte del tesoro por la buena acción. El niño y su padre estaban sorprendidos.

La familia comenzó a vivir tranquila y feliz.

Добра постъпка

Имаше мъж, който имаше син и крава. Кравата беше много красива, а синът – малко глупав. Бащата го изпрати да продаде кравата един ден, защото имаха нужда от парите. Хуан, който се наричаше синът му, съжаляваше, защото много обичаше животното, но нямаше друг избор, освен да се подчини. Когато преминаха планина, крадци излязоха и откраднаха кравата. Но той ги последва и ги видя. Проследи ги крадешком и видя, че влизат в някаква пещера. Хуан седеше зад един храст и чакаше крадците да излязат. След около половин час те излязоха от пещерата и момчето ги чу да си говорят, че отиват да ограбят още някой.

Когато се отдалечиха на безопасно място, Хуан влезе в пещерата макар и да го беше страх. Там беше много тъмно и не се виждаше почти нищо. Младежът вървя доста дълго и накрая реши да си почине, обаче неочаквано заспа. Когато Хуан се събуди видя, че е в нещо като стая. В нея нямаше нито прозорци, нито врата, нито мебели, а само едно малко отворче, в което едва- едва можеше да се провре човек. Момчето тръгна към отвора, но не можа да стигне, защото кракът му беше завързан за един кол.

Хуан си помисли, че крадците имат пръст в това и беше прав. Младежът се отчая и седна на земята. Огледа се и видя бележка, на която пишеше: „Момче, ако искаш да останеш жив, ще трябва да ни бъдеш слуга до края на дните си. В противен случай – БУУУМ!“ от крадците

Момчето се изплаши и реши, че е по-добре да им бъде слуга и да е жив, отколкото да го убият. Знаеше, че това ще нарани баща му много, който през цялото време се чудеше защо синът му не се прибира.

По едно време в стаята на момчето влезе един от крадците (най-вероятно главатарят) и попита младежа какво е решил. Хуан отговори и човекът го заведе в кухнята, за да приготви вечеря.

Така мина много време. На Хуан му домъчня за баща му и за родния дом. Той реши да се измъкне и го направи една вечер, когато всички бяха заспали. Момчето обиколи пещерата и откри стая пълна с пари и съкровища. С много труд успя да изкара всичко навън без да събуди крадците. Взе си кравата и с нея се върна в дома си. Баща му се зарадва толкова много, че дори не забеляза чувалите с пари и скъпоценности. Когато се успокои Хуан му разказа цялата история – за крадците, за парите, за съкровищата. Мъжът остана с ококорени очи.

На следващия ден те отидоха в града и предадоха парите и съкровищата на кметството. След няколко дни в къщата им пристигна писмо и няколко чувала. В писмото пишеше, че заради добрата постъпка семейството получава част от богатството. Момчето и бащата бяха очаровани.

От този ден нататък семейството заживя спокойно и щастливо.

Sofia Science Festival

Students from the third grade of the 201st Primary School St St Kiril and Metodiy visited the Sofia Science Festival in Sofia Tech Park. There they were able to create luminous 3D cards, make their racing car, make Leonardo’s flying machine and learn how it helped create modern aircraft, as well as curious facts about the discoverer’s life and achievements. They then watched many demonstrations of different fields of science and took part in many interesting experiments. Briefly, they had a rich and exciting day.

EXPERIMENTS

A long time ago a certain Thales of Miletus already gave us to know the static electricity but it was not until William Gilbert arrived who really got to work with it.
Today we take a balloon, rub it and attract all the papers we find… Can it be a new method to keep our class clean? What fun!

MUM, NOBODY LIKE YOU

For you, because you’re always by my side, because you haven’t been away for a minute, because you study with me, worry about me, give me the best advice and scold me when you have to. For you, because there is only one mother and today I couldn’t miss the opportunity to express it. I give you this detail elaborated with my own hands, I have put my effort and my affection in elaborating it.

A Charity Easter Bazaar in 201st Primary School St St Kiril and Metodiy

Many students, parents and teachers from 201st Primary School St St Kiril and Metodiy joined to the Charity Easter Bazaar, which provides a unique opportunity for pupils and their parents to introduce themselves to the local community. The students raised a lot of money for charity that will be provide to charitable organizations to help people in need.

Robotics

Using the LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 and LEGO® BOOST students from 201st Primary School “St St Kiril and Metodiy” have the opportunity to dive deep into the world of robotics and explore how computer programming and robot design can solve problems. Robotics projects increase creativity, teach pupils to follow directions, and the finished product gives them a sense of accomplishment and confidence. Not only that, but they have a cool toy to play with when the project is complete. This is an excellent way to foster students’ love for science and engineering.