Bulgarian version of the continuation of the story of Juan, written by Magdalena Angelova /4th grade/ in English, Spanish and Bulgarian language

20191011_140849 - Copy

Good deed

There was a man, who has a son and a cow. The cow was very beautiful and the son was a little bit silly. The father sent him to sell the cow because they need some money. The name of the son was Huan. He was sorry because he likes the cow very much, but he hasn’t got a choice. When they were in the mountain, the thieves appeared and stole the cow. Huan went after them. He saw that they entered a cave. He stayed behind the bush and waited for the thieves. Half an hour later they went out of the cave and Huan heard that they were going to rob somebody else.

When the thieves went away, Huan went in the cave even though he was afraid. It was very dark and Huan couldn’t see anything. The youth kept going for a long time and he decided to have a rest, but he fell asleep. When he woke up, he realized he is in some kind of a room. But there weren’t any windows, door, furniture. There was a little hole. The boy tried to go to the hole, but he could not pass because his leg was tied up to a stake.

Huan thought the thieves were the ones that did it and eventually he was right. He became sad and sat on the ground. He saw a notе: „If you want to stay alive, you must be our servant to the end of your life. Otherwise – BOOOM!“

The boy was frightened and decided it’s better to be a servant than get himself killed. He knew that it would hurt his father a lot (who was wondering where his son is).

At one moment one of the thieves came in the room (maybe the leader) and asked the youth what had he decided. Huan answered and the thief told him to go to the kitchen to prepare some dinner.

A few months later Huan became very sad for his father and his home. He decided to get away. So, he waited until all the people in the cave fell asleep. He went around the cave and found a room full of money and jewellery. He succeeded to put all the things outside. Without making a noise, he took his cow, the jewellery and went back home. His father was so excited that he did not notice the money and jewellery.

Later Huan told him everything about the thieves, the cave, the money, the jewellery. The man was really surprised.

Next day the father and the son went to the town and gave all the things to the City Hall. After a couple of days, a letter and a few bags arrived at their home. The family received a part of the treasure because of the good deed. The boy and his father were surprised.

The family started to live calmly and happily.

Buena Acción

Había un hombre que tiene un hijo y una vaca. La vaca era muy hermosa y el hijo era un poco tonto. El padre lo envió a vender la vaca porque necesitan algo de dinero. El nombre del hijo era Huan. Lo lamentó porque le gusta mucho la vaca, pero no tiene otra opción. Cuando estaban en la montaña aparecieron los ladrones y robaron la vaca. Huan fue tras ellos. Vio que entraron en una cueva. Se quedó detrás del arbusto y esperó a los ladrones. Media hora después salieron de la cueva y Huan escuchó que iban a robar a alguien más.

Cuando los ladrones se fueron, Huan entró en la cueva a pesar de que tenía miedo. Estaba muy oscuro y Huan no podía ver nada. El joven continuó durante mucho tiempo y decidió descansar, pero se quedó dormido. Cuando despertó se dio cuenta de que estaba en una especie de habitación. Pero no había ventanas, puertas, muebles. Había un pequeño agujero. El niño intentó ir al hoyo, pero no pudo pasar porque tenía la pierna atada a una estaca.

Huan pensó que los ladrones fueron los que lo hicieron y finalmente tuvo razón. Se puso triste y se sentó en el suelo. Él vio una nota: „Si quieres seguir con vida, debes ser nuestro servidor hasta el final de tu vida. De lo contrario, ¡BOOOM!

El niño estaba asustado y decidió que era mejor ser un sirviente que hacerse matar. Sabía que lastimaría mucho a su padre (que se preguntaba dónde está su hijo).

En un momento, uno de los ladrones entró en la habitación (puede ser el líder) y le preguntó al joven qué había decidido. Huan respondió y el ladrón le dijo que fuera a la cocina a preparar la cena.

Unos meses después, Huan se puso muy triste por su padre y su hogar. Decidió alejarse. Entonces, esperó hasta que todas las personas en la cueva se durmieran. Dio la vuelta a la cueva y encontró una habitación llena de dinero y joyas. Logró poner todas las cosas afuera. Sin hacer ruido, tomó su vaca, las joyas y regresó a casa. Su padre estaba tan emocionado que no se dio cuenta del dinero y las joyas.

Más tarde, Huan le contó todo sobre los ladrones, la cueva, el dinero, las joyas. El hombre estaba realmente sorprendido.

Al día siguiente, el padre y el hijo fueron al pueblo y entregaron todas las cosas al Ayuntamiento. Después de un par de días llegaron a su casa una carta y algunas bolsas. La familia recibió una parte del tesoro por la buena acción. El niño y su padre estaban sorprendidos.

La familia comenzó a vivir tranquila y feliz.

Добра постъпка

Имаше мъж, който имаше син и крава. Кравата беше много красива, а синът – малко глупав. Бащата го изпрати да продаде кравата един ден, защото имаха нужда от парите. Хуан, който се наричаше синът му, съжаляваше, защото много обичаше животното, но нямаше друг избор, освен да се подчини. Когато преминаха планина, крадци излязоха и откраднаха кравата. Но той ги последва и ги видя. Проследи ги крадешком и видя, че влизат в някаква пещера. Хуан седеше зад един храст и чакаше крадците да излязат. След около половин час те излязоха от пещерата и момчето ги чу да си говорят, че отиват да ограбят още някой.

Когато се отдалечиха на безопасно място, Хуан влезе в пещерата макар и да го беше страх. Там беше много тъмно и не се виждаше почти нищо. Младежът вървя доста дълго и накрая реши да си почине, обаче неочаквано заспа. Когато Хуан се събуди видя, че е в нещо като стая. В нея нямаше нито прозорци, нито врата, нито мебели, а само едно малко отворче, в което едва- едва можеше да се провре човек. Момчето тръгна към отвора, но не можа да стигне, защото кракът му беше завързан за един кол.

Хуан си помисли, че крадците имат пръст в това и беше прав. Младежът се отчая и седна на земята. Огледа се и видя бележка, на която пишеше: „Момче, ако искаш да останеш жив, ще трябва да ни бъдеш слуга до края на дните си. В противен случай – БУУУМ!“ от крадците

Момчето се изплаши и реши, че е по-добре да им бъде слуга и да е жив, отколкото да го убият. Знаеше, че това ще нарани баща му много, който през цялото време се чудеше защо синът му не се прибира.

По едно време в стаята на момчето влезе един от крадците (най-вероятно главатарят) и попита младежа какво е решил. Хуан отговори и човекът го заведе в кухнята, за да приготви вечеря.

Така мина много време. На Хуан му домъчня за баща му и за родния дом. Той реши да се измъкне и го направи една вечер, когато всички бяха заспали. Момчето обиколи пещерата и откри стая пълна с пари и съкровища. С много труд успя да изкара всичко навън без да събуди крадците. Взе си кравата и с нея се върна в дома си. Баща му се зарадва толкова много, че дори не забеляза чувалите с пари и скъпоценности. Когато се успокои Хуан му разказа цялата история – за крадците, за парите, за съкровищата. Мъжът остана с ококорени очи.

На следващия ден те отидоха в града и предадоха парите и съкровищата на кметството. След няколко дни в къщата им пристигна писмо и няколко чувала. В писмото пишеше, че заради добрата постъпка семейството получава част от богатството. Момчето и бащата бяха очаровани.

От този ден нататък семейството заживя спокойно и щастливо.

The original ending to "Adalmina's Pearl…"

Now that we have received some wonderful student adaptations and versions of the ending of “Adalmina’s Pearl,” it’s time to unveil the original ending that Zacharias Topelius wrote.

“Adalmina’s Pearl” … the original ending by Zacharias Topelius.

Splash! The diamond crown fell into the pond. Adalmina looked at her beautiful figure in the water…… but what had happened? Her expensive jewelry, golden earrings and extravagant dress had disappeared and instead she saw a barefoot poor girl in rags and messy hair on the water’s surface.

Adalmina had also lost her great wisdom and all of a sudden she became a simple girl with no knowledge of anything.

Even more, in the blink of an eye, she also lost her memory. Adalmina didn´t know who she was, not even where she came from. Adalmina got really frightened and ran into the woods. Evening drew, wolves howled in the forest and Adalmina ran and ran until she saw some candle light in the window.

She saw a little cottage where a poor old woman lived. “Poor child,” said the woman when she saw Adalmina. “Where are you coming from this late?” But Adalmina couldn´t answer. She didn´t know who she was or who her parents were. The old woman felt pity and said that Adalmina could stay with her. She added that Adalmina could be her goat keeper and look after her goats, if Adalmina would be satisfied to eat bread and drink just water, and maybe some goat milk on special occasions.

Adalmina was happy with that and so the Blue Fairy´s promise had become true: Adalmina had a good and humble heart now.

Adalmina started a new, humble life with the old woman and her goats. She didn´t have any riches, but was happier than ever before. With the humble heart she gained many other virtues, such as sincerity, love and peace at heart. Wherever she was, Adalmina spread sunshine and light of good heart around her.

But the King and the Queen were totally beside themselves because they did not know where Adalmina was. They promised that whoever found Adalmina could marry her and get all the royal riches with the marriage.

Three long years went by, but no one could find Adalmina. One day prince Sigismund found his way to the old woman’s cottage. But the old woman nor Adalmina could help him to find the Princess. The Prince, however, wanted to build his own castle in the forest and one day he kneeled down at the same pond where Adalmina had lost her crown and pearl years before.

The Prince saw something glittering in the bottom of the well. Could that be Adalmina´s Pearl? He took the pearl to the King and the Queen and they knew that it belonged to Adalmina.

The King invited all the girls who were eighteen years, which was Adalmina’s age, to the castle and the girl whose head was the right size for the crown would be Adalmina. Thousands of girls rushed to the castle, but the crown didn’t fit anyone.

Just before night fell, Adalmina, dressed in rags, made her way to the castle. She was now a shepherd girl, but the Kind and Queen still insisted on her trying on the crown. When they placed the crown on Adalmina’s head, it fit perfectly. Everyone cheered: they had finally found Adalmina! So, the shepherd girl entered the palace and now, with the crown back on her head, she became stunningly beautiful again and this time with all of the good virtues promised by the Red Fairy Godmother. She now understood how stupid and selfish she had been before. She went back to the cottage and brought the old woman to the palace with her. They celebrated Prince Sigismund and Adalmina´s wedding soon and everyone thought that Adalmina´s pearl was beautiful, but the humble heart was much more precious than any other beauty in the world.

THE END

Adalmina, the spoiled princess…

Before sharing our creations, I must say that it was difficult to choose … Finally I decided to choose Adalmina because of the values that appear in the story, very appropriate and very suitable for my year two students. Having said that, I will share with you some titles, like the one in this same post. They also invented others such as Adalmina and the heart, Adalmina and the two fairies or Adalmina and the pearl.

Now you can read a few very, very interesting endings, which I have translated trying not to miss any of the spontaneity that children at this age have. Enjoy them.

  1. Suddenly, the princess was no longer so bad, nor so pretty, and she went with her parents to talk for a while and told them that the heart was more useful because she was humble and she  could be nice, good-humored and friendly. She went to her godmothers´  houses and told them that she had lost the pearl.
  2. The princess ran to her room and saw that the room was no longer full of gold. Her father, who was passing by, saw that she did not have the crown and said: You do not have the crown! He was very angry, but since the pearl had been lost, the wish of the blue fairy, which was the humble heart, was fulfilled, and the princess became very good as before and the red fairy asked for forgiveness and said crying: “I shouldn’t have given you that, because you’re already the prettiest for me and you’re already the wisest, and you have a wonderful family; and with those three things you’re already rich.”
  3. And the beauty faded. She was the same as before, she is no longer wise or rich. She got mad at her parents, and went further, to the blue fairy house. And she was happy although she was not the most beautiful. One day she was cleaning the windows and a prince came, and they played together, fell in love and lived together.
  4. Being less beautiful, less wise and less rich, she ran to the castle and asked the blue fairy for the humble heart. And the blue fairy, delighted gave it to her. And her parents not only learnt a lesson, but they learnt many more.

We have also drawn…

…and we have represented the most significant situations in each story we have invented using Lego…

Can you draw him?

In this post, our third grader secondary students José and Alba, would like to challenge you to draw Patronio. Patronio is a character of the book “EL Conde de Lucanor” (The Count Locanor). The novel book is composed by 51 stories, and it is a very old piece of Spanish Literature. It was written in the Middle Ages (1335) by Don Juan Manuel. Read carefully the text below, focusing on his physical and personality features and try to draw him. Are you ready?

“Patronio is shown as a knower to the perfection of the moral and the ethics and a very cult man. Although surely, his most characteristic attribute is the wisdom. This can be seen in his language and in his ability with the problems of the count Lucanor.

Patronio, also, is shown always as a very humble man. This can be seen in his answers, ensuring that it isn´t necessary for someone as illustrious as the Count Lucanor to be advised. Even so, he offers to tell him a story. From this story, the count will take a teaching and solve his problem.

All of this makes us realize that Patronio was a man with a large experience in the life, not in itself for many stories he knew, but rather for the way to apply them to the problems. Here, he is seen as a man who has lived as an experienced man.

It can be concluded that Patronio, adviser of the Count Lucanor, was a man with a large wisdom and humility. He also had a lot of culture and experience. He is shown like the adviser that everyone should have to solve all his problems.

He is an advanced man, surely with a white hair and slightly smaller in stature than the Count Lucanor.”

Written by Alba and José.

 

A Spanish national hero.

DESCRIPTION OF A LEGENDARY SPANISH CHARACTER…

...who was born of the minor nobility, was educated in the royal Castilian court and became an important general and administrator, fighting against the Moors in the early Reconquista. Later exiled by King Alfonso VI, he left service in Castile and worked as a mercenary general for other rulers, both Moor and Christian. Late in life, he captured the Mediterranean coastal city of Valencia, ruling it until his death in 1099. (reference).

This is the description that my students have done for you to draw your pictures:

Our character is special because it mixes reality with legend. We will start with his description:

He was a brave and warrior man. He used to wear a beard like most of the men of his time. He is always pictured with an armor, a cape and his sword and helmet. His two most precious assets were his sword and his horse to which he even gave a proper name.

But he wasn´t only a warrior; he also was a family man with a wife and children. He comes from the northeast of Castile, a Spanish region and he is mainly known for his warrior exploits. Despite being considered a hero, he did not always have it easy.

We hope to be helpful with this description to elaborate your drawings.

Now you can find out:

1.- The name of his sword and horse.

2.- The name he was given as a national hero and its meaning.

3.- Something about him that it is part of the Legend.

4.- Where do you have to go to visit his tomb.

Juan of the cow.

There was a man who had a son and a cow. The cow was very beautiful and the son a bit  silly. The father sent him to sell the cow  one day, because they needed the money. Juan, who was called his son, was very sorry, because he was very fond of the animal, but he had no choice but to obey. When they passed a mountain, thieves came out and stole the cow. But he followed them and saw them …

Here goes the beginnig of a traditional tale of our region. It was written by a famous still alive writer from our region , Luis Mateo Díez.who loves writing rural stories.

Now it is your turn…

What will it happen next? Perhaps you can make a comic with the story. We  send you some pictures (click on the following link)

castilian folk tales

WARNING: THE REST OF THE POST IS ONLY FOR TEACHERS!!!!

enter the house where they lived. He returned to his home and his father asked:

 – Why did you come back so soon? Have you already sold the cow?

 – No, father, they stole it from me.

 – How can you be so silly!

 – Do not worry, father, we will get paid

. – What are you going to do?! said the father very angry.

Then John disguised himself as a maiden and went to the house of the thieves. He asked if they needed a maid and they said yes, so that he stayed to serve them. At night the captain called her to her room and told her to sleep with him. He ordered the other thieves not to disturb whatever they Heard.

When the captain turned off the light Juan pulled out a whip that he had under his dress and began to whip the captain and in spite of his shouts, nobody came to help him.

When the captain was already unable to move, Juan took all the money that he found there and escaped through a window, telling him:

Do not forget that I am “Juan of the cow”.

When he got home, he told his father:

Here you have, father, I’ve already get paid for the cow but I still have to make more money out of it.

He sent for a doctor’s suit, and so dressed he approached the thieves home.They were looking precisely for a doctor, since they saw his captain in such a bad condition. So, they asked him to come in.The doctor entered, observed the captain and said:

This man seems to have been strongly beaten.

Yes sir! said the thieves. What a wise doctor!

Then the doctor sent each of the thieves to look for something different.One was sent for bandages, another for alcohol, another for cotton, another for an ointment and  so on until there was none left in the house.Then he went alone to  the sick man, took off his belt and lifting it in the air he said:

 I’m Juan of the cow!  I am Juan of the cow!

When he got tired of whipping him, he filled a few bags with money and left.

The next day Juan dressed as a priest. As the captain had stayed was seriously hurt the thieves were at the door in case a priest passed by, and as soon as they saw him coming, they asked him to come in to assist a dying man. Juan went up to see the patient and said:

– Goodness gracious! This man is going to die! Quickly, go to town and bring me my grail, my clothes, the hyssop (they are all items priests use for their practises).

So he sent all of them for something until there was no thief left in the house.Then again he went to the captain, who just realized who he was and shouted:

– No, please, not again Juan of the cow! Take all the money that you want, but don’t give me any more straps! Look, there is the box. Take everything ,whatever you want.

Juan took all the money, except for three pesetas for them to eat that day; but still before he left he gave the captain a pair of whips more.

When he got home and gave his father all the money, he said:

Man, you’re not as dumb as I thought.

Nevertheless Juan was worried, because he knew that from one moment to another the thieves would take revenge. Therefore, since then, he always by the chimney with a  cauldron of fish, for what might happen.

One night he felt steps on the roof and thought:

– They are there!

He heard one telling the others:

Get me down with a rope little by little.

Then Juan stoked the fire and the thief coming down put his feet in the cauldron and it burnt. He shouted:

– Up up, please! Quickly!

– What’s wrong? -the others asked.

Nothing, … it is very dark and I was scared.

What a thief you are! – laughed the others and another one started down by the rope.

When he reached the cauldron, he also burnt his feet and shouted:

Up up!

What’s wrong?

Nothing, … it is only that there are many mosquitoes and I hate them.

What a thief you are! said the captain this time.I will go down and, even if I say “up, up”, you lower me more.

The captain started down the rope and immediately shouted:

Up, up, “Juan of the cow” is here ! But the others obeyed him and they continued lowering him down until the captain fell the hole of himself

 in the boiling fish.
And here ends the story of “John of the cow “ who was not as dumb as he seemed.

Written by Luis Mateo Díez and translated by Mª Soledad González.

About the Literature Week Project!

Krali Marko

In Bulgarian dramatical existence, a dream was born for an independent and decent life expressed in the images of fictional heroes embodying the most important of our value system. One of these is the legend of Krali Marko, which combines physical strength and high morals, and this becomes an ideal.
In many songs and stories, dedicated to Krali Marko, there is an idealization, a romantic show, bordering on fiction and leading to a legend.
In the image of the Krali Marko, the people embody their bright ideal of heroic personality, whose supernatural qualities pave the way to a free, independent and just life, turning it into a message of good creativity and harmony.

Krali Marko
Krali Marko finds a horse and a bride
When Marko came back, at the end of the town, he got off the white forehead deer and let him go into the forest at Gjurga. He got his sword and then went home. His heart started to beat so hard when he thought whose hand squeezed previously the sword. An old mother went out to meet him at the gate. She asked him.
— Why do you need that scary sword?
— I will go, mother, to defend my brothers from the enemy who is trampling our beautiful land. Touch the ground with your ear and you can hear how our people scream like a little weak eagle whose nest is burning and tries, in vain, to spread his bare wings and escape!
— Our land is wide, Marko. If you walk, you can’t arrive everywhere on time. Where is your horse?
— I haven’t got a horse – thought the young man.
— You shouldn’t be without a horse. Once upon a time, your father had a mare with thin legs. If you see her you will recognize her by the black mark between her eyes. Her eyes are yellow like the autumn leaves in the forest. When your father passed away I left her in the meadows next to the Prespa like. Years have passed since then. She grazed there and never came back. Go to find her. The white mare who has carried your strong father over Macedonia and foreign kingdoms will carry you, too. Go to find her!
Marko turned and walked to Prespa lake where dense green grass grew. He went near the shore of the like and hissed. The mare with thin legs was grazing dewy grass in a deep meadow. When she heard him she raised her head and started to whinny. Beside her, a young stallion with blazing red fur sharpened his ears. Marko tried to catch her by the silver chain but she shivered and threw into the lake. Then Marko caught the foal and looked at him. His eyes were yellow like his mother’s. He climbed on his back, moved forward squeezing tight his furry mane. The foal circled the meadow and streaked off into the lake after his mother. He was swimming and Marko was swimming, too. He sank to the chest in the water. When they passed to the other shore, the young man patted the foal on the back, caressed him on the forehead and told him:
— I will be your master!
Then, like a miracle, the horse spoke in a human voice:
— I am brave but you are stronger than me! Be my master!
— What is your name? – Krali Marko asked him.
— My name is Sharkolia.
— Can you run fast?

To be continued …