Bulgarian version of the continuation of the story of Juan, written by Magdalena Angelova /4th grade/ in English, Spanish and Bulgarian language

20191011_140849 - Copy

Good deed

There was a man, who has a son and a cow. The cow was very beautiful and the son was a little bit silly. The father sent him to sell the cow because they need some money. The name of the son was Huan. He was sorry because he likes the cow very much, but he hasn’t got a choice. When they were in the mountain, the thieves appeared and stole the cow. Huan went after them. He saw that they entered a cave. He stayed behind the bush and waited for the thieves. Half an hour later they went out of the cave and Huan heard that they were going to rob somebody else.

When the thieves went away, Huan went in the cave even though he was afraid. It was very dark and Huan couldn’t see anything. The youth kept going for a long time and he decided to have a rest, but he fell asleep. When he woke up, he realized he is in some kind of a room. But there weren’t any windows, door, furniture. There was a little hole. The boy tried to go to the hole, but he could not pass because his leg was tied up to a stake.

Huan thought the thieves were the ones that did it and eventually he was right. He became sad and sat on the ground. He saw a notе: „If you want to stay alive, you must be our servant to the end of your life. Otherwise – BOOOM!“

The boy was frightened and decided it’s better to be a servant than get himself killed. He knew that it would hurt his father a lot (who was wondering where his son is).

At one moment one of the thieves came in the room (maybe the leader) and asked the youth what had he decided. Huan answered and the thief told him to go to the kitchen to prepare some dinner.

A few months later Huan became very sad for his father and his home. He decided to get away. So, he waited until all the people in the cave fell asleep. He went around the cave and found a room full of money and jewellery. He succeeded to put all the things outside. Without making a noise, he took his cow, the jewellery and went back home. His father was so excited that he did not notice the money and jewellery.

Later Huan told him everything about the thieves, the cave, the money, the jewellery. The man was really surprised.

Next day the father and the son went to the town and gave all the things to the City Hall. After a couple of days, a letter and a few bags arrived at their home. The family received a part of the treasure because of the good deed. The boy and his father were surprised.

The family started to live calmly and happily.

Buena Acción

Había un hombre que tiene un hijo y una vaca. La vaca era muy hermosa y el hijo era un poco tonto. El padre lo envió a vender la vaca porque necesitan algo de dinero. El nombre del hijo era Huan. Lo lamentó porque le gusta mucho la vaca, pero no tiene otra opción. Cuando estaban en la montaña aparecieron los ladrones y robaron la vaca. Huan fue tras ellos. Vio que entraron en una cueva. Se quedó detrás del arbusto y esperó a los ladrones. Media hora después salieron de la cueva y Huan escuchó que iban a robar a alguien más.

Cuando los ladrones se fueron, Huan entró en la cueva a pesar de que tenía miedo. Estaba muy oscuro y Huan no podía ver nada. El joven continuó durante mucho tiempo y decidió descansar, pero se quedó dormido. Cuando despertó se dio cuenta de que estaba en una especie de habitación. Pero no había ventanas, puertas, muebles. Había un pequeño agujero. El niño intentó ir al hoyo, pero no pudo pasar porque tenía la pierna atada a una estaca.

Huan pensó que los ladrones fueron los que lo hicieron y finalmente tuvo razón. Se puso triste y se sentó en el suelo. Él vio una nota: „Si quieres seguir con vida, debes ser nuestro servidor hasta el final de tu vida. De lo contrario, ¡BOOOM!

El niño estaba asustado y decidió que era mejor ser un sirviente que hacerse matar. Sabía que lastimaría mucho a su padre (que se preguntaba dónde está su hijo).

En un momento, uno de los ladrones entró en la habitación (puede ser el líder) y le preguntó al joven qué había decidido. Huan respondió y el ladrón le dijo que fuera a la cocina a preparar la cena.

Unos meses después, Huan se puso muy triste por su padre y su hogar. Decidió alejarse. Entonces, esperó hasta que todas las personas en la cueva se durmieran. Dio la vuelta a la cueva y encontró una habitación llena de dinero y joyas. Logró poner todas las cosas afuera. Sin hacer ruido, tomó su vaca, las joyas y regresó a casa. Su padre estaba tan emocionado que no se dio cuenta del dinero y las joyas.

Más tarde, Huan le contó todo sobre los ladrones, la cueva, el dinero, las joyas. El hombre estaba realmente sorprendido.

Al día siguiente, el padre y el hijo fueron al pueblo y entregaron todas las cosas al Ayuntamiento. Después de un par de días llegaron a su casa una carta y algunas bolsas. La familia recibió una parte del tesoro por la buena acción. El niño y su padre estaban sorprendidos.

La familia comenzó a vivir tranquila y feliz.

Добра постъпка

Имаше мъж, който имаше син и крава. Кравата беше много красива, а синът – малко глупав. Бащата го изпрати да продаде кравата един ден, защото имаха нужда от парите. Хуан, който се наричаше синът му, съжаляваше, защото много обичаше животното, но нямаше друг избор, освен да се подчини. Когато преминаха планина, крадци излязоха и откраднаха кравата. Но той ги последва и ги видя. Проследи ги крадешком и видя, че влизат в някаква пещера. Хуан седеше зад един храст и чакаше крадците да излязат. След около половин час те излязоха от пещерата и момчето ги чу да си говорят, че отиват да ограбят още някой.

Когато се отдалечиха на безопасно място, Хуан влезе в пещерата макар и да го беше страх. Там беше много тъмно и не се виждаше почти нищо. Младежът вървя доста дълго и накрая реши да си почине, обаче неочаквано заспа. Когато Хуан се събуди видя, че е в нещо като стая. В нея нямаше нито прозорци, нито врата, нито мебели, а само едно малко отворче, в което едва- едва можеше да се провре човек. Момчето тръгна към отвора, но не можа да стигне, защото кракът му беше завързан за един кол.

Хуан си помисли, че крадците имат пръст в това и беше прав. Младежът се отчая и седна на земята. Огледа се и видя бележка, на която пишеше: „Момче, ако искаш да останеш жив, ще трябва да ни бъдеш слуга до края на дните си. В противен случай – БУУУМ!“ от крадците

Момчето се изплаши и реши, че е по-добре да им бъде слуга и да е жив, отколкото да го убият. Знаеше, че това ще нарани баща му много, който през цялото време се чудеше защо синът му не се прибира.

По едно време в стаята на момчето влезе един от крадците (най-вероятно главатарят) и попита младежа какво е решил. Хуан отговори и човекът го заведе в кухнята, за да приготви вечеря.

Така мина много време. На Хуан му домъчня за баща му и за родния дом. Той реши да се измъкне и го направи една вечер, когато всички бяха заспали. Момчето обиколи пещерата и откри стая пълна с пари и съкровища. С много труд успя да изкара всичко навън без да събуди крадците. Взе си кравата и с нея се върна в дома си. Баща му се зарадва толкова много, че дори не забеляза чувалите с пари и скъпоценности. Когато се успокои Хуан му разказа цялата история – за крадците, за парите, за съкровищата. Мъжът остана с ококорени очи.

На следващия ден те отидоха в града и предадоха парите и съкровищата на кметството. След няколко дни в къщата им пристигна писмо и няколко чувала. В писмото пишеше, че заради добрата постъпка семейството получава част от богатството. Момчето и бащата бяха очаровани.

От този ден нататък семейството заживя спокойно и щастливо.

THE CAT IN THE HAT AND THE TIDYING MACHINE

Today, year one students have met A CAT IN A HAT, by Dr. Seuss.

Seuss-cat-hat

You can get the application here. I highly recommend you get it: it allows you to read all the words one by one or point to a drawing to know how it is said.

Children have really liked the tricks and pranks that Cat in the Hat does…; but what they liked most is the “Tidying Machine;” which allows you to tidy up the whole house in a jiffy.

IMG_20190311_104158.jpg

For this reason, we have designed one in the Arts and Crafts lesson:

LET THE DICE DECIDE.

Let the dice decide the fate of your drawings, doodles and stories in this fun fill-in book. 

Readers can roll to create their own creatures, mash up incredible monsters, randomize names, assemble their own superheroes, plot their own adventure stories, predict the future and much, much more. 

With quirky illustrations by Sophie Foster, there are hundreds of outcomes and the possibilities are almost endless. 

let the dice decide

let the dice decide, by Sophie Foster

Year one students really enjoyed the following game:

IMG_20190307_111329.jpg

They had to draw a bug. First they have to draw the body and then the head. Then the rest of the body parts of the bug can be drawn, regardless of the order. The one who ends first is the winner.

IMG_20190307_111404.jpg
dav
IMG_20190307_111315.jpg
dav

THE GIVING TREE

I always read this story by Shel Silverstein to my year two pupils when I teach about plants.

the giving tree_

My way of talking about plants is a little special. I tell them that plants are the most important living things on the planet, without plants life would not exist. Plants do not need other living things in order to live. They do not eat other beings. Plants are the only living things able to make their own food. For this reason, the rest of living things depend on them. The strategy that plants use to reproduce and ensure their existence, is also very beautiful and very generous again. With their colorful and fragrant flowers they attract the attention of insects and give them nectar and pollen. In this way, insects pollinate the plants, and fruits are born. Fruits either fall to the ground or other living things catch them and eat them, spreading the seeds of the plant so that new ones are born…So reading this story is my little tribute to the plants and a way to contribute to stimulate the awereness of my students regarding this issue. I hope you like it. The narrator in the video is the author himself, Shel Silverstein:

 

 

LET THE CHILDREN GET BORED AGAIN

Humor is an essential ingredient of life. Anytime. Anywhere. It is always necessary. It is always is good. Especially when we talk about teachers and children. However,  articles like the one I share now  always make me think. It is true: humor is very good and you have to use it from time to time, and so on, yet we should not feel guilty when  kids get bored. Boredom is also necessary in life. We should not fall into the trap that children can not follow long explanations, and we should plan lessons that engage our students, full of interaction and visuals, etc. Maybe we should not create false expectations. Perhaps it is also important to teach that  boredom is part of life. Maybe tomorrow they will have to do boring jobs…

 

living things,non-living things and… WILD THINGS!

It is time to use creatively all the information and vocabulary we have learned throughout this unit …

I randomly handed out our Schleich animals among my students. Next, they wrote a detailed description of the animal, saying if it was vertebrate or invertebrate; reptile, mammal, amphibian, bird, fish; carnivore, herbivore or omnivore…,  and made a small drawing.

When they finished, I put all the animals into into my top hat, so that they could not see them; and I described the animals for them to guess… It was a really good practice.

To include a surprise element and just for fun, I introduced among the animals a WILD THING!!!

dav

Some students thought I was describing a platypus!

Well, it was the perfect excuse to introduce the wonderful story by Maurice Sendak: WHERE THE WILD THINGS ARE…

We watched the movie trailer:

And then, of course, we read the story:

 

 

CLASSIFYING ANIMALS ACCORDING TO THE FOOD THEY EAT

It’s been several weeks now that my year two students are working on

ANIMALS

First, they learnt the distinction between living and non-living things; then between vertebrates and invertebrates…

Later, we took advantage of such an interesting topic

TO LEARN A NURSERY RHYME, READ A WELL-KNOWN STORY AND LEARN HOW TO DRAW AN OWL …

After that, my students were able to tell by heart and to classify the animals in

BROWN BEAR using what they had learnt…

This week we will finish the unit and my students have studied a new way of classifying animals. By paying attention to the nutrition of animals they can be classified into carnivorous, herbivorous and omnivorous animals

The following worksheets provided us with  structures and vocabulary so as to talk about the subject:

animal nutrition

animal nutrition 1

animal nutrition 3

animal nutrition 2

herbivores, omnivores and carnivores

The following story came to my mind when I thought of “animals eating …”

the very hungry caterpillar

the very hungry caterpillar

After reading THE VERY HUNGRY CATERPILLAR, I share the following web site, where you can find 20 amazing transformations from caterpillar to butterflies or moths…

8hj57-35-Spicebush-Swallowtail.jpg

I hope you find these resources useful: they have been very productive and my students have enjoyed a lot.

 

ANIMALS IN BROWN BEAR

These are the animals that appear in BROWN BEAR, by Bill Martin.
In addition to learning the story, we have classified all of these vertebrate animals into AMPHIBIANS, MAMMALS, BIRDS, and FISH. We have discovered that teachers are mammals 😉
So, we have used an accessible INPUT (authentic language exposure) that has made OUTPUT (production, what children say using the English language) possible, prompting questions like, “Can you name an amphibian?” or “How many mammals can you see?” Then, we have placed all the information in a diagram: LIVING THINGS> ANIMAL KINGDOM> VERTEBRATES> and within vertebrates, the classification mentioned above in amphibians, mammals, birds and fish.

 

_brown_bear animalslittlefolkvisuals.com: brown bear brown bear what do you see

 

We took the opportunity to color the animals in the story …

brown bear what do you see

brown bear activities

 

 

APATHY IN SCHOOLS

I share today a very interesting article about one of the biggest problems in the classroom:

HOW TO FIX THE APATHY PROBLEM IN SCHOOLS

I very much agree with what the article says. Nowadays, all the pressure falls on the teacher, who must constantly train and find new methodologies that are motivating and adapt to the ever-changing reality of the classroom. What impact does this have on our students? As the article says:

many students do not see education as a privilege. They see it as a product. And if they do not like the salesperson, if they are not impressed with how it is packaged, they are not buying. But our kids have to learn to be self-motivated because at some point in every person’s life, either at school or in a job or in a marriage, he or she will have a buck up and say, “This is hard. This is boring. I do not want to do this. But I’m doing it anyway. And I’ll do my best.

studentsleep
ANTONIO_DIAZ GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO
I leave here some of the most interesting aspects discussed in the article:

[…]“That problem is apathy. In classrooms all over the country, the teacher cares more about her students’ grades, learning and futures than they do.”

[…] “Teachers are expected to combat apathy by continually finding new and innovative ways to reach students – through multimedia lessons, group work, games, alternative assessments or whatever it takes. To ensure student engagement and skill acquisition, we must teach to the individual learning styles, interests and abilities of each of our students. If a student can’t learn the way we teach, we must teach the way he learns – times infinity.”

“Sadly, all the attempts to dazzle and awe eventually wear some teachers down. They burn out. They leave a profession they are good at and once felt called to.”

[…] “The real danger is that this way of thinking has shifted the responsibility of learning, and of caring about learning, from the student to the teacher. Because it isn’t just administrators and parents who believe that it is a teacher’s job to make learning fun. Kids believe it, too. As a result we have a generation of students who think that if a lesson or an assignment or a class is not interesting, if it isn’t engaging and fun and inspiring, then it simply isn’t worth caring about. They are not obligated to care about it. It’s a teacher’s job to make all learning exciting. If the teacher hasn’t lived up to her responsibility, why should the child?” […]