Bulgarian version of the continuation of the story of Juan, written by Magdalena Angelova /4th grade/ in English, Spanish and Bulgarian language

20191011_140849 - Copy

Good deed

There was a man, who has a son and a cow. The cow was very beautiful and the son was a little bit silly. The father sent him to sell the cow because they need some money. The name of the son was Huan. He was sorry because he likes the cow very much, but he hasn’t got a choice. When they were in the mountain, the thieves appeared and stole the cow. Huan went after them. He saw that they entered a cave. He stayed behind the bush and waited for the thieves. Half an hour later they went out of the cave and Huan heard that they were going to rob somebody else.

When the thieves went away, Huan went in the cave even though he was afraid. It was very dark and Huan couldn’t see anything. The youth kept going for a long time and he decided to have a rest, but he fell asleep. When he woke up, he realized he is in some kind of a room. But there weren’t any windows, door, furniture. There was a little hole. The boy tried to go to the hole, but he could not pass because his leg was tied up to a stake.

Huan thought the thieves were the ones that did it and eventually he was right. He became sad and sat on the ground. He saw a notе: „If you want to stay alive, you must be our servant to the end of your life. Otherwise – BOOOM!“

The boy was frightened and decided it’s better to be a servant than get himself killed. He knew that it would hurt his father a lot (who was wondering where his son is).

At one moment one of the thieves came in the room (maybe the leader) and asked the youth what had he decided. Huan answered and the thief told him to go to the kitchen to prepare some dinner.

A few months later Huan became very sad for his father and his home. He decided to get away. So, he waited until all the people in the cave fell asleep. He went around the cave and found a room full of money and jewellery. He succeeded to put all the things outside. Without making a noise, he took his cow, the jewellery and went back home. His father was so excited that he did not notice the money and jewellery.

Later Huan told him everything about the thieves, the cave, the money, the jewellery. The man was really surprised.

Next day the father and the son went to the town and gave all the things to the City Hall. After a couple of days, a letter and a few bags arrived at their home. The family received a part of the treasure because of the good deed. The boy and his father were surprised.

The family started to live calmly and happily.

Buena Acción

Había un hombre que tiene un hijo y una vaca. La vaca era muy hermosa y el hijo era un poco tonto. El padre lo envió a vender la vaca porque necesitan algo de dinero. El nombre del hijo era Huan. Lo lamentó porque le gusta mucho la vaca, pero no tiene otra opción. Cuando estaban en la montaña aparecieron los ladrones y robaron la vaca. Huan fue tras ellos. Vio que entraron en una cueva. Se quedó detrás del arbusto y esperó a los ladrones. Media hora después salieron de la cueva y Huan escuchó que iban a robar a alguien más.

Cuando los ladrones se fueron, Huan entró en la cueva a pesar de que tenía miedo. Estaba muy oscuro y Huan no podía ver nada. El joven continuó durante mucho tiempo y decidió descansar, pero se quedó dormido. Cuando despertó se dio cuenta de que estaba en una especie de habitación. Pero no había ventanas, puertas, muebles. Había un pequeño agujero. El niño intentó ir al hoyo, pero no pudo pasar porque tenía la pierna atada a una estaca.

Huan pensó que los ladrones fueron los que lo hicieron y finalmente tuvo razón. Se puso triste y se sentó en el suelo. Él vio una nota: „Si quieres seguir con vida, debes ser nuestro servidor hasta el final de tu vida. De lo contrario, ¡BOOOM!

El niño estaba asustado y decidió que era mejor ser un sirviente que hacerse matar. Sabía que lastimaría mucho a su padre (que se preguntaba dónde está su hijo).

En un momento, uno de los ladrones entró en la habitación (puede ser el líder) y le preguntó al joven qué había decidido. Huan respondió y el ladrón le dijo que fuera a la cocina a preparar la cena.

Unos meses después, Huan se puso muy triste por su padre y su hogar. Decidió alejarse. Entonces, esperó hasta que todas las personas en la cueva se durmieran. Dio la vuelta a la cueva y encontró una habitación llena de dinero y joyas. Logró poner todas las cosas afuera. Sin hacer ruido, tomó su vaca, las joyas y regresó a casa. Su padre estaba tan emocionado que no se dio cuenta del dinero y las joyas.

Más tarde, Huan le contó todo sobre los ladrones, la cueva, el dinero, las joyas. El hombre estaba realmente sorprendido.

Al día siguiente, el padre y el hijo fueron al pueblo y entregaron todas las cosas al Ayuntamiento. Después de un par de días llegaron a su casa una carta y algunas bolsas. La familia recibió una parte del tesoro por la buena acción. El niño y su padre estaban sorprendidos.

La familia comenzó a vivir tranquila y feliz.

Добра постъпка

Имаше мъж, който имаше син и крава. Кравата беше много красива, а синът – малко глупав. Бащата го изпрати да продаде кравата един ден, защото имаха нужда от парите. Хуан, който се наричаше синът му, съжаляваше, защото много обичаше животното, но нямаше друг избор, освен да се подчини. Когато преминаха планина, крадци излязоха и откраднаха кравата. Но той ги последва и ги видя. Проследи ги крадешком и видя, че влизат в някаква пещера. Хуан седеше зад един храст и чакаше крадците да излязат. След около половин час те излязоха от пещерата и момчето ги чу да си говорят, че отиват да ограбят още някой.

Когато се отдалечиха на безопасно място, Хуан влезе в пещерата макар и да го беше страх. Там беше много тъмно и не се виждаше почти нищо. Младежът вървя доста дълго и накрая реши да си почине, обаче неочаквано заспа. Когато Хуан се събуди видя, че е в нещо като стая. В нея нямаше нито прозорци, нито врата, нито мебели, а само едно малко отворче, в което едва- едва можеше да се провре човек. Момчето тръгна към отвора, но не можа да стигне, защото кракът му беше завързан за един кол.

Хуан си помисли, че крадците имат пръст в това и беше прав. Младежът се отчая и седна на земята. Огледа се и видя бележка, на която пишеше: „Момче, ако искаш да останеш жив, ще трябва да ни бъдеш слуга до края на дните си. В противен случай – БУУУМ!“ от крадците

Момчето се изплаши и реши, че е по-добре да им бъде слуга и да е жив, отколкото да го убият. Знаеше, че това ще нарани баща му много, който през цялото време се чудеше защо синът му не се прибира.

По едно време в стаята на момчето влезе един от крадците (най-вероятно главатарят) и попита младежа какво е решил. Хуан отговори и човекът го заведе в кухнята, за да приготви вечеря.

Така мина много време. На Хуан му домъчня за баща му и за родния дом. Той реши да се измъкне и го направи една вечер, когато всички бяха заспали. Момчето обиколи пещерата и откри стая пълна с пари и съкровища. С много труд успя да изкара всичко навън без да събуди крадците. Взе си кравата и с нея се върна в дома си. Баща му се зарадва толкова много, че дори не забеляза чувалите с пари и скъпоценности. Когато се успокои Хуан му разказа цялата история – за крадците, за парите, за съкровищата. Мъжът остана с ококорени очи.

На следващия ден те отидоха в града и предадоха парите и съкровищата на кметството. След няколко дни в къщата им пристигна писмо и няколко чувала. В писмото пишеше, че заради добрата постъпка семейството получава част от богатството. Момчето и бащата бяха очаровани.

От този ден нататък семейството заживя спокойно и щастливо.

The original ending to "Adalmina's Pearl…"

Now that we have received some wonderful student adaptations and versions of the ending of “Adalmina’s Pearl,” it’s time to unveil the original ending that Zacharias Topelius wrote.

“Adalmina’s Pearl” … the original ending by Zacharias Topelius.

Splash! The diamond crown fell into the pond. Adalmina looked at her beautiful figure in the water…… but what had happened? Her expensive jewelry, golden earrings and extravagant dress had disappeared and instead she saw a barefoot poor girl in rags and messy hair on the water’s surface.

Adalmina had also lost her great wisdom and all of a sudden she became a simple girl with no knowledge of anything.

Even more, in the blink of an eye, she also lost her memory. Adalmina didn´t know who she was, not even where she came from. Adalmina got really frightened and ran into the woods. Evening drew, wolves howled in the forest and Adalmina ran and ran until she saw some candle light in the window.

She saw a little cottage where a poor old woman lived. “Poor child,” said the woman when she saw Adalmina. “Where are you coming from this late?” But Adalmina couldn´t answer. She didn´t know who she was or who her parents were. The old woman felt pity and said that Adalmina could stay with her. She added that Adalmina could be her goat keeper and look after her goats, if Adalmina would be satisfied to eat bread and drink just water, and maybe some goat milk on special occasions.

Adalmina was happy with that and so the Blue Fairy´s promise had become true: Adalmina had a good and humble heart now.

Adalmina started a new, humble life with the old woman and her goats. She didn´t have any riches, but was happier than ever before. With the humble heart she gained many other virtues, such as sincerity, love and peace at heart. Wherever she was, Adalmina spread sunshine and light of good heart around her.

But the King and the Queen were totally beside themselves because they did not know where Adalmina was. They promised that whoever found Adalmina could marry her and get all the royal riches with the marriage.

Three long years went by, but no one could find Adalmina. One day prince Sigismund found his way to the old woman’s cottage. But the old woman nor Adalmina could help him to find the Princess. The Prince, however, wanted to build his own castle in the forest and one day he kneeled down at the same pond where Adalmina had lost her crown and pearl years before.

The Prince saw something glittering in the bottom of the well. Could that be Adalmina´s Pearl? He took the pearl to the King and the Queen and they knew that it belonged to Adalmina.

The King invited all the girls who were eighteen years, which was Adalmina’s age, to the castle and the girl whose head was the right size for the crown would be Adalmina. Thousands of girls rushed to the castle, but the crown didn’t fit anyone.

Just before night fell, Adalmina, dressed in rags, made her way to the castle. She was now a shepherd girl, but the Kind and Queen still insisted on her trying on the crown. When they placed the crown on Adalmina’s head, it fit perfectly. Everyone cheered: they had finally found Adalmina! So, the shepherd girl entered the palace and now, with the crown back on her head, she became stunningly beautiful again and this time with all of the good virtues promised by the Red Fairy Godmother. She now understood how stupid and selfish she had been before. She went back to the cottage and brought the old woman to the palace with her. They celebrated Prince Sigismund and Adalmina´s wedding soon and everyone thought that Adalmina´s pearl was beautiful, but the humble heart was much more precious than any other beauty in the world.

THE END

Adalmina, the spoiled princess…

Before sharing our creations, I must say that it was difficult to choose … Finally I decided to choose Adalmina because of the values that appear in the story, very appropriate and very suitable for my year two students. Having said that, I will share with you some titles, like the one in this same post. They also invented others such as Adalmina and the heart, Adalmina and the two fairies or Adalmina and the pearl.

Now you can read a few very, very interesting endings, which I have translated trying not to miss any of the spontaneity that children at this age have. Enjoy them.

  1. Suddenly, the princess was no longer so bad, nor so pretty, and she went with her parents to talk for a while and told them that the heart was more useful because she was humble and she  could be nice, good-humored and friendly. She went to her godmothers´  houses and told them that she had lost the pearl.
  2. The princess ran to her room and saw that the room was no longer full of gold. Her father, who was passing by, saw that she did not have the crown and said: You do not have the crown! He was very angry, but since the pearl had been lost, the wish of the blue fairy, which was the humble heart, was fulfilled, and the princess became very good as before and the red fairy asked for forgiveness and said crying: “I shouldn’t have given you that, because you’re already the prettiest for me and you’re already the wisest, and you have a wonderful family; and with those three things you’re already rich.”
  3. And the beauty faded. She was the same as before, she is no longer wise or rich. She got mad at her parents, and went further, to the blue fairy house. And she was happy although she was not the most beautiful. One day she was cleaning the windows and a prince came, and they played together, fell in love and lived together.
  4. Being less beautiful, less wise and less rich, she ran to the castle and asked the blue fairy for the humble heart. And the blue fairy, delighted gave it to her. And her parents not only learnt a lesson, but they learnt many more.

We have also drawn…

…and we have represented the most significant situations in each story we have invented using Lego…

CONSTITUTION DAY IN SPAIN

Today has been a great day for us. We have celebrated the 41st anniversary of our current Constitution. As you can see it is not so old, so many teachers and parents remember with emotion how the Spanish people voted a unanimous YES to this Constitution after having gone through 40 years of a military dictatorship. Our students´parents have been the protagonists today telling their chidren about personal experiences of that time. They have specially highlighted  how important this document is as  all our rights and duties as citizens are collected there. We, parents and teachers, wanted to make students aware of the importance of our country being a parliamentary democracy since it wasn´t always like that.

Long live the Constitution!

Escape game.

Last week we carried out a particularly motivating activity that encourages teamwork, organization and time management as well as the search for a common goal for the whole group.
It is an educational escape game. As you already know we have been working a captivating learning centre: New York

So, we handed out an outstanding piece of news: “Six thieves have stolen the Statue of Liberty”:

Each work group had the mission of finding a thief and in order to solve it, they had to pass 4 tests, related to topics we studied in class before: literacy ca, que, qui, co cu spelling rules; maths, how to borrow when subtracting; and Natural Science: bones and muscles.

Little by little, the students got all the necessary clues to solve what we asked for: name and surname of the thief, name and number of the street where they lived.
Finally, we showed them a map of New York, and each group had to find the exact location of the address … and they did it!

By the way, this activity was designed by Miriam, a trainee teacher who has been working with me during this term. A few days ago she delivered a FUNtastic lesson using plickers.

Can you draw him?

In this post, our third grader secondary students José and Alba, would like to challenge you to draw Patronio. Patronio is a character of the book “EL Conde de Lucanor” (The Count Locanor). The novel book is composed by 51 stories, and it is a very old piece of Spanish Literature. It was written in the Middle Ages (1335) by Don Juan Manuel. Read carefully the text below, focusing on his physical and personality features and try to draw him. Are you ready?

“Patronio is shown as a knower to the perfection of the moral and the ethics and a very cult man. Although surely, his most characteristic attribute is the wisdom. This can be seen in his language and in his ability with the problems of the count Lucanor.

Patronio, also, is shown always as a very humble man. This can be seen in his answers, ensuring that it isn´t necessary for someone as illustrious as the Count Lucanor to be advised. Even so, he offers to tell him a story. From this story, the count will take a teaching and solve his problem.

All of this makes us realize that Patronio was a man with a large experience in the life, not in itself for many stories he knew, but rather for the way to apply them to the problems. Here, he is seen as a man who has lived as an experienced man.

It can be concluded that Patronio, adviser of the Count Lucanor, was a man with a large wisdom and humility. He also had a lot of culture and experience. He is shown like the adviser that everyone should have to solve all his problems.

He is an advanced man, surely with a white hair and slightly smaller in stature than the Count Lucanor.”

Written by Alba and José.