Bulgarian version of the continuation of the story of Juan, written by Magdalena Angelova /4th grade/ in English, Spanish and Bulgarian language

20191011_140849 - Copy

Good deed

There was a man, who has a son and a cow. The cow was very beautiful and the son was a little bit silly. The father sent him to sell the cow because they need some money. The name of the son was Huan. He was sorry because he likes the cow very much, but he hasn’t got a choice. When they were in the mountain, the thieves appeared and stole the cow. Huan went after them. He saw that they entered a cave. He stayed behind the bush and waited for the thieves. Half an hour later they went out of the cave and Huan heard that they were going to rob somebody else.

When the thieves went away, Huan went in the cave even though he was afraid. It was very dark and Huan couldn’t see anything. The youth kept going for a long time and he decided to have a rest, but he fell asleep. When he woke up, he realized he is in some kind of a room. But there weren’t any windows, door, furniture. There was a little hole. The boy tried to go to the hole, but he could not pass because his leg was tied up to a stake.

Huan thought the thieves were the ones that did it and eventually he was right. He became sad and sat on the ground. He saw a notе: „If you want to stay alive, you must be our servant to the end of your life. Otherwise – BOOOM!“

The boy was frightened and decided it’s better to be a servant than get himself killed. He knew that it would hurt his father a lot (who was wondering where his son is).

At one moment one of the thieves came in the room (maybe the leader) and asked the youth what had he decided. Huan answered and the thief told him to go to the kitchen to prepare some dinner.

A few months later Huan became very sad for his father and his home. He decided to get away. So, he waited until all the people in the cave fell asleep. He went around the cave and found a room full of money and jewellery. He succeeded to put all the things outside. Without making a noise, he took his cow, the jewellery and went back home. His father was so excited that he did not notice the money and jewellery.

Later Huan told him everything about the thieves, the cave, the money, the jewellery. The man was really surprised.

Next day the father and the son went to the town and gave all the things to the City Hall. After a couple of days, a letter and a few bags arrived at their home. The family received a part of the treasure because of the good deed. The boy and his father were surprised.

The family started to live calmly and happily.

Buena Acción

Había un hombre que tiene un hijo y una vaca. La vaca era muy hermosa y el hijo era un poco tonto. El padre lo envió a vender la vaca porque necesitan algo de dinero. El nombre del hijo era Huan. Lo lamentó porque le gusta mucho la vaca, pero no tiene otra opción. Cuando estaban en la montaña aparecieron los ladrones y robaron la vaca. Huan fue tras ellos. Vio que entraron en una cueva. Se quedó detrás del arbusto y esperó a los ladrones. Media hora después salieron de la cueva y Huan escuchó que iban a robar a alguien más.

Cuando los ladrones se fueron, Huan entró en la cueva a pesar de que tenía miedo. Estaba muy oscuro y Huan no podía ver nada. El joven continuó durante mucho tiempo y decidió descansar, pero se quedó dormido. Cuando despertó se dio cuenta de que estaba en una especie de habitación. Pero no había ventanas, puertas, muebles. Había un pequeño agujero. El niño intentó ir al hoyo, pero no pudo pasar porque tenía la pierna atada a una estaca.

Huan pensó que los ladrones fueron los que lo hicieron y finalmente tuvo razón. Se puso triste y se sentó en el suelo. Él vio una nota: „Si quieres seguir con vida, debes ser nuestro servidor hasta el final de tu vida. De lo contrario, ¡BOOOM!

El niño estaba asustado y decidió que era mejor ser un sirviente que hacerse matar. Sabía que lastimaría mucho a su padre (que se preguntaba dónde está su hijo).

En un momento, uno de los ladrones entró en la habitación (puede ser el líder) y le preguntó al joven qué había decidido. Huan respondió y el ladrón le dijo que fuera a la cocina a preparar la cena.

Unos meses después, Huan se puso muy triste por su padre y su hogar. Decidió alejarse. Entonces, esperó hasta que todas las personas en la cueva se durmieran. Dio la vuelta a la cueva y encontró una habitación llena de dinero y joyas. Logró poner todas las cosas afuera. Sin hacer ruido, tomó su vaca, las joyas y regresó a casa. Su padre estaba tan emocionado que no se dio cuenta del dinero y las joyas.

Más tarde, Huan le contó todo sobre los ladrones, la cueva, el dinero, las joyas. El hombre estaba realmente sorprendido.

Al día siguiente, el padre y el hijo fueron al pueblo y entregaron todas las cosas al Ayuntamiento. Después de un par de días llegaron a su casa una carta y algunas bolsas. La familia recibió una parte del tesoro por la buena acción. El niño y su padre estaban sorprendidos.

La familia comenzó a vivir tranquila y feliz.

Добра постъпка

Имаше мъж, който имаше син и крава. Кравата беше много красива, а синът – малко глупав. Бащата го изпрати да продаде кравата един ден, защото имаха нужда от парите. Хуан, който се наричаше синът му, съжаляваше, защото много обичаше животното, но нямаше друг избор, освен да се подчини. Когато преминаха планина, крадци излязоха и откраднаха кравата. Но той ги последва и ги видя. Проследи ги крадешком и видя, че влизат в някаква пещера. Хуан седеше зад един храст и чакаше крадците да излязат. След около половин час те излязоха от пещерата и момчето ги чу да си говорят, че отиват да ограбят още някой.

Когато се отдалечиха на безопасно място, Хуан влезе в пещерата макар и да го беше страх. Там беше много тъмно и не се виждаше почти нищо. Младежът вървя доста дълго и накрая реши да си почине, обаче неочаквано заспа. Когато Хуан се събуди видя, че е в нещо като стая. В нея нямаше нито прозорци, нито врата, нито мебели, а само едно малко отворче, в което едва- едва можеше да се провре човек. Момчето тръгна към отвора, но не можа да стигне, защото кракът му беше завързан за един кол.

Хуан си помисли, че крадците имат пръст в това и беше прав. Младежът се отчая и седна на земята. Огледа се и видя бележка, на която пишеше: „Момче, ако искаш да останеш жив, ще трябва да ни бъдеш слуга до края на дните си. В противен случай – БУУУМ!“ от крадците

Момчето се изплаши и реши, че е по-добре да им бъде слуга и да е жив, отколкото да го убият. Знаеше, че това ще нарани баща му много, който през цялото време се чудеше защо синът му не се прибира.

По едно време в стаята на момчето влезе един от крадците (най-вероятно главатарят) и попита младежа какво е решил. Хуан отговори и човекът го заведе в кухнята, за да приготви вечеря.

Така мина много време. На Хуан му домъчня за баща му и за родния дом. Той реши да се измъкне и го направи една вечер, когато всички бяха заспали. Момчето обиколи пещерата и откри стая пълна с пари и съкровища. С много труд успя да изкара всичко навън без да събуди крадците. Взе си кравата и с нея се върна в дома си. Баща му се зарадва толкова много, че дори не забеляза чувалите с пари и скъпоценности. Когато се успокои Хуан му разказа цялата история – за крадците, за парите, за съкровищата. Мъжът остана с ококорени очи.

На следващия ден те отидоха в града и предадоха парите и съкровищата на кметството. След няколко дни в къщата им пристигна писмо и няколко чувала. В писмото пишеше, че заради добрата постъпка семейството получава част от богатството. Момчето и бащата бяха очаровани.

От този ден нататък семейството заживя спокойно и щастливо.

About the Literature Week Project!

Krali Marko

In Bulgarian dramatical existence, a dream was born for an independent and decent life expressed in the images of fictional heroes embodying the most important of our value system. One of these is the legend of Krali Marko, which combines physical strength and high morals, and this becomes an ideal.
In many songs and stories, dedicated to Krali Marko, there is an idealization, a romantic show, bordering on fiction and leading to a legend.
In the image of the Krali Marko, the people embody their bright ideal of heroic personality, whose supernatural qualities pave the way to a free, independent and just life, turning it into a message of good creativity and harmony.

Krali Marko
Krali Marko finds a horse and a bride
When Marko came back, at the end of the town, he got off the white forehead deer and let him go into the forest at Gjurga. He got his sword and then went home. His heart started to beat so hard when he thought whose hand squeezed previously the sword. An old mother went out to meet him at the gate. She asked him.
— Why do you need that scary sword?
— I will go, mother, to defend my brothers from the enemy who is trampling our beautiful land. Touch the ground with your ear and you can hear how our people scream like a little weak eagle whose nest is burning and tries, in vain, to spread his bare wings and escape!
— Our land is wide, Marko. If you walk, you can’t arrive everywhere on time. Where is your horse?
— I haven’t got a horse – thought the young man.
— You shouldn’t be without a horse. Once upon a time, your father had a mare with thin legs. If you see her you will recognize her by the black mark between her eyes. Her eyes are yellow like the autumn leaves in the forest. When your father passed away I left her in the meadows next to the Prespa like. Years have passed since then. She grazed there and never came back. Go to find her. The white mare who has carried your strong father over Macedonia and foreign kingdoms will carry you, too. Go to find her!
Marko turned and walked to Prespa lake where dense green grass grew. He went near the shore of the like and hissed. The mare with thin legs was grazing dewy grass in a deep meadow. When she heard him she raised her head and started to whinny. Beside her, a young stallion with blazing red fur sharpened his ears. Marko tried to catch her by the silver chain but she shivered and threw into the lake. Then Marko caught the foal and looked at him. His eyes were yellow like his mother’s. He climbed on his back, moved forward squeezing tight his furry mane. The foal circled the meadow and streaked off into the lake after his mother. He was swimming and Marko was swimming, too. He sank to the chest in the water. When they passed to the other shore, the young man patted the foal on the back, caressed him on the forehead and told him:
— I will be your master!
Then, like a miracle, the horse spoke in a human voice:
— I am brave but you are stronger than me! Be my master!
— What is your name? – Krali Marko asked him.
— My name is Sharkolia.
— Can you run fast?

To be continued …

 

Introducing my T-shirt

We spent more than 4 years together in the school. However, we didn’t meet to each other yet.

In order to know more about our mates, we create these T-shirts showing:

Our names, best qualities and qualities to improve, a brand that define us and also one sentence that define us.

Now we are a little bit closer, we are ready to start the 4th grade of primary.

Visit to Cyprus

Γεια σας

How can I explain that the best way to learn is traveling?

Monday

We started with the Second Transnational Meeting at IMS. Cyprus team showed  us Institute of Maths and Science. After that all of us shared our different experiences and presented how we worked during last months.

In the afternoon we visited  Limassol Castle,  where we learnt a lot thanks to Maria.

Tuesday

On tuesday, we had the opportunity to visit the town hall, where we learnt  more about Limassol and Cyprus. In this respect, we are really grateful to the mayor of Limassol, Mr Nicos Nicolaides, who received us  and spent time with us talking about Limassol and answering our questions.

After that, we  visited Kurion Archeological Site. These greek ruins are in an amazing place by the sea. Really beautiful!!

Wednesday

Midweek, we had two training meetings at IMS. The first one was about Google Classroom and the second one about Effective Classroom. In fact, we used this time to assess some of the project activities, preparing future activities and also reflecting on how to use eTwinning for the project. Thereafter we visited the entire IMS.

Thursday

On that sunny Thursday, we visited another awsome place: Leukara. Our wonderful tourist guide, Maria, explained to us the most interesting details about these neolothic remains and the lifestyle developed there. Near to Leukara we visit an Bio Olive Farm, olive oil and wine are very typical from Cyprus. 

To finish, we had a farewell Dinner all together at Nitayia, one of the most tasty restaurants in Limassol. Everybody used the dinner to thank for the warm welcome we have received. 

Friday

Our last meeting was celebrated to summarize the week, fix targets and prepare schedule dates for Norway. Later, we journey to Platres, really nice forest path with falls, and a beautiful town, Omodos. We also visited Lambouris Winery where we enjoyed different types of wine. None of them were fighting.

Thank you again Pavlos Pavlides, Athi Demosthenous, Maria Ergatoudi, Margarita Sofokleous and María Soteriou for your hospitality. 

We’re really glad to see all of you there.

Τα λέμε σύντομα

ZOOM IN & OUT: MURALS

A few days ago I shared a post with some pictures of lego models created by second grade students. These models are based on the ideas proposed in the project zoom in & out .

Today I am really proud to share their new creations. They represent the reality you observe depending on the distance;  starting from the body…

dav

then the park…;

dav

the city…;

dav

the countries of the world…;

dav

The Earth…;

dav

and The Solar System.

dav